Shab Jo Masjid Mein Ja Phanse Momin

Shab Jo Masjid Mein Ja Phanse Momin,
Raat Kati Khuda Khuda Kar Ke.