Raaz ki bathain

Hothe hai muhabbath mai kuch raaz ki bathain,
Aysay he tho is kail mai hara Nahi Jata.