Lajawab karthe hai

Adathai mukhthalif hai hamare dunya walon sai,
Kam muhabbath karthe hai pr lajawab karthe hai.