Raaz hai

Mukhthasar ethna ka do harfo sai bnjatha hai dil,
Or wasse ithna ka is mai do jahan ka raaz hai.