Muhabbath ka qaid

Soch kar rakhna hamare salthanath mai qadam,
Hamari muhabbath kay qaid mai zamanath nahi.