Girls ain't no fun

Bad girls ain't no good but good girls ain't no fun.