baras sake tho baras jaye

Bars sake to bars jaye is ghari warna,

Bikair dale gi badal ke saray khawab hawa.