Tri Mehfil Mein Reh Gaya

Aaye Bhi Log Baithy Bhi Uth Bhi Kharray Hue,

Mein Ja Hi Dhondata Tri Mehfil Mein Reh Gaya