Mehngi Hogi Sabzi Aur Mehngi Hogi Daal,

Mehngi Hogi Sabzi Aur Mehngi Hogi Daal,
Sab ko Mubarak Ho Naya saal.