Dard Ke Hath Bik Gayi’en Khushiyan,

Dard Ke Hath Bik Gayi’en Khushiyan,

Aur Hum Baich Kar Bahut Roye