Bars sake to bars jaye

Bars sake to bars jaye is ghari warna,
Bkhair dale gi badal ke saray khawab hawa.