Hare bare gass hai

Hare bare gass hai, Dil mere udas hai,
Ghar mere dost ka door hai , Dil mera majbur hai.