zra pa zalzala poha shom

Che da nazar pa faisla poha shom,
Ela okhyar shoma, ela poha shom.
Os pa ratlo ke de shak pate na sho,
Za da khpal zra pa zalzala poha shom.