Wafa per qayam hai

Kuch waqth ki ravani nai hame u badal dia,
Wafa Pr ab b qayam hai Pr muhabbath chor di ham ne.