Tum Mujhe Torrtay Gaye

Tum mujhe torrtay gaye,
Aur main apne Rabb se jurrta gaya.