Sta da ratlo pa tama tama kho moday teri shwe

Sta da ratlo pa tama tama kho moday teri shwe
Las pa nama darta olar yam ta ba kala razay
Wrazey de shmarama, kalona tair sho
Sta da raatlo pa intezar yam ta ba kala razay