Siraf Ek Bahane Ki Talash

Sirf ek bahane ki talash mein hota hai,
Nibhaane wala bhi, Aur jaane wala bhi.