Nah kr ruswa Mujhe

Nah kar dil Azari, Nah kr ruswa Mujhe jurm bata,

saza suna aur khatam Kar Mujhe.