Hai Agar Waqiye Sharaab Haram

Hai agar waqiye sharaab haram,
Ap honton se meray pejiega.