Che th raze zh bh biya Talay yama

Che th raze zh bh biya Talay yama,
Khalko ph jama bh Orralay yama.

Sta dh ratlo ph intizar intizar,
Ishaq zalim bh zh Sezalay yama.

Th bh biya der zama tanday khkola we,
Kho wali zh bh drta Ghale yama.

Maa bh ph okhko bande olambavi,
AFSOS che zh bay Lambawalay yama.

KAFAN che strgo nh ochat ke zama,
Dh khpo lasono bay Taralay yama.

Biya bh zan th der malamata ganrre,
Zh bay lahad th War-sparalay yama.

Th bh jara ke KHYAL ta dase waye,
Che zh kho tapase Raghlay yama.