Apna ladna bhi mohabbat hai.. tumhein ilm nahin

Apna ladna bhi mohabbat hai.. tumhein ilm nahin
cheekhti tum rahi, aur mera gala baith gaya