Roz-e Hisab Jab Mera

Roz-e Hisab Jab Mera Pesh Ho Daftar-e Amal
Aap Bhi Sharam-Sar Ho Muj Ko Bhi Sharam-Sar Krein